• Đối tác: Sở khoa học công nghệ
  • Đối tác: Hội làm vườn sinh vật cảnh hòa bình, tw
  • Đối tác: Dự án giảm nghèo tỉnh hòa bình
  • Đối tác: Bộ khoa học công nghệ, dự án nông thôn miền núi
  • Đối tác: Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hòa Bình
  • Đối tác: Jica nông nghiệp